Banka ve avuç içi izi alan nüfus müdürlükleri, eski

Banka mü?terilerinin hesaplar?n? bo?altarak milyonluk vurgun
yapan çetenin, sahte belgelerle ba?kas? ad?na parmak izi verip çipli kimlik
kart? ç?kartt??? belirlendi.

Siber
Polisi’nin 35 ki?ilik doland?r?c?l?k çetesine yapt??? operasyon bir güvenlik
aç??? ortaya ç?kard?. Çete liderinin, Bilecik’te sahte belgelerle Hayrullah Y.
ad?na çipli kimlik ald??? belirlendi. Çipli kimlikler için parmak ve avuç içi
izi alan nüfus müdürlükleri, eski kay?tlar olmad??? için kar??la?t?rma
yapam?yor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sabah’?n
haberine göre, ?stanbul Siber Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü ekipleri,
bilgilerini ele geçirdikleri banka mü?terilerinin hesaplar?n? sahte kimliklerle
bo?altan 35 ki?ilik bir çeteyi çökertmi? ve 22 çete üyesi tutuklanm??t?. 1
milyon TL’yi a?an vurgun yapan çeteye bilgileri s?zd?ran bankac?lar Hilal B.
ile Eray A. da cezaevine konuldu. Operasyon, yeni kimliklere yönelik bir
güvenlik aç???n? da ortaya ç?kard?. Firari çete lideri Osman Ö.’nün sahte
belgelerle ba?kas? ad?na ‘çipli kimlik’ ald??? belirlendi. Çipli kimlik
ç?kar?l?rken nüfus müdürlükleri ki?inin parmak ve avuç içi izini al?yor.
Bilecik’te ya?ayan ve kimli?ini yenilemeyen Hayrullah Y. ad?na sahte belgeler
ve parmak izi veren çete lideri, bu yolla çipli kimlik ç?kard?.

ESK?
KAYITLAR YOK

Bilecik’te
gözalt?na al?nan Osman Ö.’nün üzerinde sahte kimlik de bulundu. Savc?l?k çipli
sahte kimli?e incelenmek üzere el koydu. Çipli kimlikler için parmak ve avuç
içi izi alan nüfus müdürlüklerinin eski kay?tlar olmad??? için kar??la?t?rma
yapamad???, yeni kimliklerini almayan ki?ilerin kimlik ba?vurular?n?
h?zland?rmalar? gerekti?i bildirildi. Ad?na kendisinden önce sahte çipli kimlik
al?nan ki?ilerin kimlik ba?vurular?nda parmak izlerini verdiklerinde durumu
fark edebilecekleri ifade ediliyor.

 

x

Hi!
I'm Roxanne!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out